Perłowy Uśmiech
Białystok - Łomża - Dobrzyniewo Fabryczne - Gródek Zadzwoń i umów się na wizytę 85 651 10 01

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO prosimy
o zapoznanie się z poniższą Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych pacjentów w Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH

Powyższa Klauzula ma charakter informacyjny, w związku z powyższym nie musicie się Państwo z nami kontaktować, ani składać jakichkolwiek oświadczeń.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest WOLF TRADE MARCIN WILCZKO, prowadzący przedsiębiorstwo lecznicze Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH z siedzibą w Białymstoku (15-343) ul. Pogodna 11C lok 2, REGON 200128047, NIP 542-271-87-80

Kto jest osobą kontaktową u administratora?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się z Natalią Kosciuczyk, e-mail: witosa@www.perlowy-usmiech.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna przetwarzania:

ustalenie tożsamości przy rejestracji oraz przed udzieleniem świadczenia

art. 6 ust. 1 lit.a,b,c RODO

prowadzenie dokumentacji medycznej podczas świadczenia usług medycznych, ochrony stanu zdrowia, zawarcia i wykonywania umów, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych

art. 6 ust 1 lit.a,b,c RODO oraz art. 9 ust 2 lit.a RODO

kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów 

przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nazwa firmy jako administratorze danych np.: obowiązków wskazanych w ustawach tj. w szczególności prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zakaźnych, udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości

Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., 

Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r., 

Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r., 

Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., 

Ustawie o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r.

Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r.

wystawianie dokumentów o czasowej niezdolności do pracy

art. 6 ust 1 lit.a,b,c RODO oraz art. 9 ust 2 lit.a RODO

wystawianie zaświadczeń o dotychczasowym przebiegu leczenia

art. 6 ust 1 lit.a,b,c RODO oraz art. 9 ust 2 lit.a RODO

prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa

art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych.

wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji

art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

Jak są pozyskiwane dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

Komu są przekazywane dane osobowe?

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH świadczeń medycznych związanych z Pani/Pana procesem leczenia, a których Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH bezpośrednio nie wykonuje,    
 2. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa,
 3. organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
 4. pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 5. osobom upoważnionym przez Panią/Pana oraz przedstawicielom ustawowym,
 6. podmiotom świadczącym obsługę prawną i informatyczną Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH,
 7. operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową. 

Płatności dokonywane na rzecz Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonano zapłaty. Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH może uzyskiwać Pani/Pana dane osobowe z rejestrów publicznych np. baza EWUŚ lub ZUS w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych. 

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą:

 1. przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
 2. przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują̨ Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH przechowywać́ Pani/Pana dane osobowe będą przez lat 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
 3. w okresie, w którym Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa
 4. przez czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Pani/Pana i Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH umowy np. umów dotyczących przechowywania komórek rozrodczych i zarodków, a w przypadku dochodzenia przez Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań́ 

Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych w Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH jest przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja przeprowadzona przez uprawnionych do tego pracowników Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY USMIECH w oparciu o dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.  

Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganych ustawodawstwem medycznym może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish